Se fac angajări pentru postul de Șef al Serviciului de Evidența Populației Pașcani

buletinA fost scos la concurs postul de ?ef al Serviciului de Eviden?a Popula?iei Pa?cani. Detalii despre concurs sunt deja afi?ate pe site-ul Prim?riei.

Proba scris? va avea loc pe 26 iunie 2014, health de la ora 10:oo, iar interviul, pe 30 iunie, tot de la ora 10:oo. Cei interesa?ti pot depune dosarele pân? pe 11 iunie, ora 16:00. Candida?ii trebuie s? aib? studii universitare ?i postuniversitare în ?tiin?e administrative sau juridice, s? fie func?ionar public clasa 1 cu o vechime de cel pu?in 2 ani.

Iat? care sunt condi?iile de concurs:

Prim?ria Municipiului Pa?cani, cu sediul în Pa?cani, jude?ul Ia?i, Str. ?tefan cel Mare, nr. 16, organizeaz? concurs de promovare pentru ocuparea func?iei publice de conducere vacante de ?ef serviciu în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanei.

În vederea organiz?rii ?i desf??ur?rii concursului de promovare, v? comunic?m urm?toarele :

a. Denumirea func?iilor publice vacante: func?ie public? de conducere- ?ef serviciu ;

b. Probele stabilite pentru concurs: selec?ia dosarelor de înscriere, proba scris? ?i interviu;

c. Condi?iile de desf??urare a concursului:

– Proba scris? se va desf??ura în data de 26.06.2014 la ora 10,00 la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani;

– Interviul se va desf??ura în data de 30.06.2014 la ora 10,00 la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani;

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la publicarea anun?ului în Monitorul Oficial al României , partea a III-a (pân? la data de 11.06.2014 inclusiv, ora 16,00), la sediul institu?iei.

d.Condi?iile de participare la concurs: Concursul se organizeaz? pentru ocuparea func?iei publice de conducere vacante de ?ef serviciu în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanei.

Candida?ii trebuie s? îndeplineasc? cumulativ condi?iile prev?zute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

– studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în domeniile: ?tiin?e juridice sau ?tiin?e administrative;

– s? fie numi?i într-o func?ie public? din clasa I;

– s? fie absolven?i de masterat sau de studii postuniversitare, în domeniul administra?iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice : minimum 2 ani ;

 -s? nu aib? în cazierul administrativ o sanc?iune disciplinar? neradiat? în conditiile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

e. Bibliografia în vederea particip?rii la concurs. Candida?ii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republic?rile, modific?rile ?i complet?rile acestora :
– Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de condui?a a func?ionarilor publici, republicat?;
– O.G. nr. 84/2001 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea serviciilor publice comunitare de eviden?? a persoanelor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
– Ordinul Ministrului Administra?iei ?i Internelor nr.1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ?i func?ionarea ghi?eului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de eviden?? a persoanelor ;
– O.U.G. nr. 97/2005 privind eviden?a, domiciliul, re?edin?a ?i actele de identitate ale cet??enilor români, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar? a dispozi?iilor legale privind eviden?a, domiciliul, resedin?a ?i actele de identitate ale cet??enilor români ;
– O.U.G. 82/2012 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative privind eviden?a persoanelor, actele de identitate ale cet??enilor roâani, precum ?i actele de reziden?? ale cet??enilor statelor membre ale Uniunii Europene ?i Spa?iului Economic European reziden?i în România ;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– Legea nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil?, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare;
– H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitar? a dispozi?iilor în materie de stare civil?;
– O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea ?i schimbarea pe cale administrativ? a numelor persoanelor fizice, cu complet?rile si modific?rile ulterioare;
– Legea cet??eniei române nr. 21/1991, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003, privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– Norme metodologice nr. 261956/1979 privind atribuirea, înscrierea ?i gestionarea codului numeric personal;
– Hot?rârea nr. 839/2006 privind forma ?i con?inutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea re?edin?ei ?i ale c?r?ii de imobil, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– Hot?rârea nr. 781/2002 privind protec?ia informa?iilor secrete de serviciu;
– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat?: Cartea I, Titlul II, Cap.I, Sec?iunea a 3-a (art.49-55); Cap. III, Sectiunea 1 (art.82-103); Cartea II, Titlul I (art.258-265); Titlul II (art.266-311); Cap.VII (art.373-387 si 396-400); Titlul III, Cap.II (art.408-420), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
– Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu referire la articolele din Codul Civil cuprinse în bibliografie, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani ?i trebuie s? con?in? în mod obligatoriu urm?toarele documentele conform prevederilor art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare :

1. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (care se ob?ine de la secretariatul comisiei);
2. copia actului de identitate ?i copii ale altor acte de stare civil? (certificat de na?tere, cas?torie, livret de familie, livret militar);
3. copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri;
4. copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administra?iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice;
5. copia carnetului de munc? sau, dup? caz, adeverin?? care s? ateste vechimea în munc? ?i dup? caz în specialitatea 6., studiilor necesare ocup?rii func?iei publice;
6. cazierul administrativ ;
7. dosar cu ?in? sau de încopciat.

Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? în copii legalizate sau înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate cu originalul de c?tre secretariatul comisiei de concurs.

Condi?iile de desf??urare a concursului, condi?iile de participare la concurs ?i bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul institu?iei ?i pe site-ul www.primariapascani.ro.

Rela?ii suplimentare se pot ob?ine de la compartimentul Management Resurse Umane ?i la num?rul de telefon 0232/762300, interior 111.

Sursa

Comentarii

comentarii