Se împart tichetele sociale pentru grădiniţă

gradinitaÎncepând de ast?zi, pill 15 februarie, seek Prim?ria Municipiului Ia?i, doctor prin Direc?ia de Asisten?? Comunitar? (DAC), va începe primirea de solicit?ri pentru acordarea de tichete sociale pentru copiii pre?colari proveni?i din familii aflate în situa?ie de risc.  

Stimulentul educa?ional se acord? în baza prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea particip?rii în înv???mântul pre?colar a copiilor provenind din familii defavorizate ?i a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gr?dini??. Scopul ac?iunii este stimularea particip?rii în înv???mântul pre?colar a copiilor din familii defavorizate prin cre?terea accesului la educa?ie al acestora, iar beneficiarii viza?i sunt copiii cu vârsta între 3 ?i 6 ani care frecventeaz? activit??ile unit??ilor pre?colare, proveni?i din familii aflate în situa?ie de risc.

Fiecare dintre copiii selecta?i va primi lunar câte un tichet social pentru gr?dini?? în valoare de 50 de lei, pentru perioada septembrie – iunie a anului ?colar. Stimulentul educa?ional se acord? familiilor cu mai pu?in de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie ?i este condi?ionat de prezen?a zilnic? a copiilor la gr?dini??.

Conform normelor metodologice, pentru anul ?colar 2015 – 2016, prezen?a se va nota începând cu data de 15 februarie 2016, respectiv începutul semestrului II. Pentru anul ?colar 2015 – 2016, cererile, înso?ite de documentele justificative, se depun pân? la data de 30 aprilie 2016. Pentru a beneficia de aceste tichete, familiile trebuie s? depun? o cerere/declara?ie pe proprie r?spundere înso?ite de actele doveditoare privind componen?a familiei, precum ?i a veniturilor realizate de c?tre membrii s?i, dovada înscrierii/frecvent?rii activit??ilor organizate de gr?dini??, precum ?i alte documente, printre care livretul de familie, copie în conformitate cu originalul dup? certificatele de na?tere ale copiilor afla?i în între?inerea familiilor defavorizate, certificatul de c?s?torie, hot?rârea judec?toreasc? de încredin?are în vederea adop?iei sau acte de venit.

„Stimulentul se acord? lunar, pe perioada particip?rii copilului la activit??ile organizate în cadrul unit??ilor din înv???mântul pre?colar, în perioada septembrie – iunie, sub rezerva îndeplinirii condi?iei de prezen?? – mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru gr?dini?? are obliga?ia s? anun?e orice modificare în componen?a familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia”, a declarat Lumini?a Munteanu, directorul executiv al DAC Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii