Semnificaţia zilei de 1 Mai

În anul 1889, prescription Congresul Interna?ionalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Interna?ional? a Muncii, unhealthy în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorat? prin manifesta?ii muncitore?ti. Cu timpul, 1 mai a devenit s?rb?toarea muncii în majoritatea ??rilor lumii, diversele manifest?ri c?p?tând amploare pe m?sur? ce autorit??ile au convenit cu sindicatele ca aceast? zi s? fie liber?.

Reducerea normei orare zilnice de lucru st? la originea semnifica?iei zilei de 1 mai, de s?rb?toare interna?ional? a lucr?torilor. În anul 1872, circa 100 de mii de lucr?tori din New York, majoritatea din industria construc?iilor, au demonstrat, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore.

Data de 1 mai apare, pentru prima dat?, în leg?tur? cu întrunirea, din anul 1886, a Federa?iei Sindicatelor din Statele Unite ?i Canadei (precursoarea Federa?iei Americane a Muncii). George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor ?i Tâmplarilor a ini?iat introducerea unei rezolu?ii care stipula ca: „8 ore s? constituie ziua legal? de munc? de la, ?i dup? 1 mai 1886”, sugerându-se organiza?iilor muncitore?ti respectarea acesteia.

La data de 1 mai 1886, sute de mii de manifestan?i au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite, îns? cea mai mare demonstra?ie a avut loc la Chicago, unde au mers 90 de mii de demonstran?i, din care aproximativ 40 de mii se aflau în grev?. Rezultatul: circa 35 de mii de muncitori au câ?tigat dreptul la ziua de munc? de 8 ore, f?r? reducerea salariului.

Dar, ziua de 1 mai a devenit cunoscut? pe întreg mapamondul în urma unor incidente violente, care au avut loc trei zile mai târziu, în Pia?a Heymarket din Chicago. Num?rul grevi?tilor se ridicase la peste 65.000. În timpul unei demonstra?ii, o coloan? de muncitori a plecat s? se al?ture unui protest al angaja?ilor de la întreprinderea de prelucrare a lemnului „McCormick”. Poli?ia a intervenit, 4 protestatari au fost împu?ca?i ?i mul?i al?ii au fost r?ni?i.

În România, ziua de 1 mai a fost prima dat? s?rb?torit? în 1890 de c?tre mi?carea socialist?. În perioada regimului comunist, de 1 mai autorit??ile organizau manifesta?ii uria?e pe marile bulevarde. Coloanele de muncitori, în ?inute festive, scandau lozinci ?i purtau pancarte uria?e. Dupa 1990, importan?a propagandistic? a zilei a fost minimalizat?, dar oamenii se bucur? de acest eveniment, s?rbatorindu-l în aer liber, la iarb? verde, la mare ori la munte, delectându-se cu mici ?i bere.

Comentarii

comentarii