Simpozion Naţional la Colegiului Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani

unireaColegiului Tehnic de C?i Ferate “Unirea” Pa?cani anun?? desf??urarea Simpozionului Na?ional ”Creativitate în educa?ie ?i formare profesional?”, help edi?ia a VI-a.  

Acest simpozion va constitui un bun prilej pentru diseminarea ?i promovarea rezultatelor cadrelor didactice ?i ale elevilor, pill pentru cunoa?terea celor mai noi realiz?ri din domeniul ?tiin?elor ?i tehnologiei ?i pentru a motiva tinerii în g?sirea unor solu?ii inovatoare de business. Se urm?re?te simularea interesului elevilor pentru documentare, cure cercetare, creativitate inovatoare în rezolvarea unor probleme practice prin adoptarea unor solu?ii moderne; Încurajarea spiritului antreprenorial în comunitatea educa?ional?.

Formarea ?i dezvoltarea competen?elor prin participarea activ-creativ? ?i responsabil? a elevilor; Con?tientizarea importan?ei tuturor disciplinelor de înv???mânt în dezvoltarea competen?elor profesionale ale elevilor.

Formarea ?i exersarea abilit??ilor de comunicare între elevi. Sec?iunea profesori: Stimularea interesului profesorilor pentru nout??ile din domeniul ?tiin?ific ?i tehnic; Realizarea unui schimb de idei, promovarea unor exemple de bun? practic?, a metodelor de predare active centrate pe beneficiarii educa?iei; Îmbun?t??irea rela?iilor de colaborare între to?i factorii implica?i în formarea ?i dezvoltarea profesional? a elevilor.

Valorificarea activit??ilor de cercetare educa?ional? realizat? de cadrele didactice.

Ofer? elevilor oportunitatea de a-?i pune în valoare spontaneitatea, creativitatea, logica matematic?, deprinderile de calcul pentru rezolvarea problemelor practice.

Pot participa echipe de 5 elevi pe douã categorii de v?rstã clasele V-VI si VII-VIII.

Sursa

Comentarii

comentarii