Slujbele care au loc în Săptămâna Patimilor

Saptamana PatimilorS?pt?mâna Patimilor începe cu Duminica Floriilor. Ea poate fi comparat? cu o “scar?” c?tre în?l?area spiritual?. În acest r?stimp fiecare are ocazia s? evolueze prin poc?in??, clinic post, malady iertare ?i rug?ciune.

Luni se pomene?te Patriarhul Iosif, care a fost vândut de fra?ii s?i în Egipt, pe 30 de argini?i. Este o preînchipuire a lui Hristos, vândut de Iuda pentru aceea?i sum?. Acum se face ?i pomenirea smochinului neroditor, blestemat de Hristos s? se usuce, pentru c? nu avea rod. Este, de fapt, o pild?, din care trebuie s? re?inem c? Dumnezeu, la Judecata de Apoi, nu numai va r?spl?ti, ci îi va ?i pedepsi pe cei care nu au rodit, adic? nu au tr?it dup? poruncile lui.

Mar?i se pomenesc cele zece fecioare. Din aceast? pild?, afl?m c? cinci fecioare au avut candele, dar f?r? ulei, iar celelalte cinci au avut ?i ulei. Candela f?r? ulei simbolizeaz? realizarea de sine, f?r? s?-?i pese de ceilal?i, adic? f?r? iubirea aproapelui. Candela cu ulei reprezint? evlavia înso?it? de milostenie.

Miercuri se face pomenirea femeii p?c?toase care, aflând c? Mântuitorul este în casa lui Simon, fiind împov?rat? de p?cate, a sp?lat cu lacrimi ?i a uns cu mir picioarele Mântuitorului. Acest gest este un simbol al poc?in?ei ?i îndrept?rii omului p?c?tos. Miercuri este ?i ziua în care Iuda l-a vândut pe Hristos fariseilor, de aceea este zi de post tot anul.

Joi este închinat? amintirii a patru evenimente din via?a Mântuitorului: sp?larea picioarelor ucenicilor ca pild? de smerenie, Cina cea de Tain?, la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Împ?rt??anii, rug?ciunea arhiereasc? (în care Iisus se roag? Tat?lui pentru El însu?i, pentru ucenicii s?i ?i pentru to?i credincio?ii) ?i începutul patimilor.

Joi seara, se citesc cele 12 Evanghelii ?i se scoate Sfânta Cruce în mijlocul Bisericii. Exist? obiceiul ca bolnavii ?i fetele s? înnoade m?t?nii sau ?nururi ?i s? î?i pun? dorin?e în timpul citirii Evangheliilor. Apoi, acestea se poart? pentru a aduce s?n?tate ?i împlinire. Tot în aceast? zi, cei care au postit ?i s-au spovedit se pot împ?rt??i. Este ?i o zi potrivit? pentru pomenirea mor?ilor. Ast?zi se vopsesc ou?le în ro?u.

Vineri, care se mai cheam? ?i Neagr?, este zi de doliu pentru to?i cre?tinii. În aceast? zi se face pomenirea sfintelor ?i mântuitoarelor Patimi ale Mântuitorului, fiind ziua r?stignirii sale. Nu se oficiaz? Liturghia, dar are loc Denia Prohodului. Se trece pe sub masa împodobit? cu flori ?i acoperit? cu un Epitaf (pânza pe care este imprimat? icoana Înmormânt?rii Domnului). Se ?ine post negru.

Cei care nu pot ?ine un astfel de post nu au voie s? consume urzici ?i o?et, fiindc? lui Iisus i s-a dat s? bea o?et în loc de ap?, dup? ce a fost biciuit cu urzici. Gospodinele nu coc pâine azi, ca s? nu se ard? mâinile Maicii Domnului, care se ruga ?i suferea pentru Fiul ei. Se spune c?, dac? în aceast? zi plou?, va fi un an bun pentru recolt?.

Sâmb?ta se pr?znuie?te îngroparea lui Hristos cu trupul ?i pogorârea Sa la Iad cu sufletul, pentru izb?virea de p?cate a omenirii ?i trecerea la via?a ve?nic?. Sâmb?t? seara începe slujba Învierii. În aceast? zi se coc pasca ?i cozonacii ?i se preg?tesc toate bucatele din miel.

Sursa

Comentarii

comentarii