Special de Pașcani

specialiPrimele forme de înv???mânt înregistrate în Pa?cani dateaz? din 6 decembrie 1864, cialis în timpul domniei lui Al. I. Cuza, în urma vot?rii Legii obligativit??ii înv???mântului primar ?i a organiz?rii înv???mântului secundar. În 1873, coloni?tii germani ?i poloni adu?i de grupul austriac Offenheim au construit ?coala cu limbi de predare polon? ?i german?. Acesta î?i avea sediul într-o biseric?, fiind mutat? în 1880 într-o barac? (în incinta Atelierelor C.F.R.). În anul 1928, Serafim Ionescu a construit o ?coal? cu patru s?li de clas?, cu cancelarie, sal? de serb?ri, muzeu, trei vestiare, dou? coridoare ?i locuin?? pentru director, magazii ?i locuin?? pentru personalul de îngrijire, fiind una dintre cele mai mari construc?ii din Pa?canii în acea perioad?. Locul a func?ionat mai întâi ca gr?dini??, devenind apoi gimnaziu si liceu teoretic. În anul 1976 s-a înfiin?at ?coala Ajut?toare.
În timp, ?coala a suferit diverse modific?ri pân? a ajunge la forma sa actual?, ?i anume: ,,?coala Gimnaziala Special? Pa?cani”. Aici sunt înscri?i 130 de elevi in înv???mântul special ?i 61 de elevi în înv???mântul integrat.
Elevii prezint? probleme precum insuficien?? în dezvoltare a proceselor psihice, tulbur?ri socioafective ?i de comportament ?i abateri în dezvoltarea intelectual?.

Sursa

Comentarii

comentarii