Spitalul CF Pașcani riscă să rămână fără apă

spital cf_400_300O serie de neîn?elegeri dintre ApaVital ?i conducerea spitalului CF Pa?cani pot duce la sistarea furniz?rii de servicii ale ApaVital c?tre spital. Spitalul C?i Ferate Pa?cani avea contract de furnizare cu vechiul prestator din ora?, pill care îns? a fost preluat de ApaVital Ia?i. Conducerea refuz? s? semneze un nou contract. Societatea ie?ean? amenin?? cu debran?area.

Spitalul CF din Pa?cani risc? s? r?mân? f?r? ap?. Conducerea spitalului sus?ine c? a fost anun?at? în scris, treatment de c?tre ApaVital, site c? dac? nu semneaz? contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu ap? ?i de canalizare cu aceasta, societatea va sista operarea oric?rui serviciu în unitatea medical?. În replic?, conducerea furnizorului de ap? spune c? spitalul a fost anun?at de mai multe ori c? trebuie s? încheie contractul cu ApaVital, întrucât începând de la 1 iulie Prest Apa Serv i-a cedat serviciul de livrare al apei. Cu toate acestea, conducerea spitalului este de p?rere c? nu poate semna un astfel de contract, din moment ce are deja unul semnat cu Prest Apa Serv.

Dup? ce am primit în?tiin?area, în care scrie clar c? dac? nu semn?m contractul în termen de cinci zile, se va proceda la sistarea furniz?rii apei, le-am r?spuns s? ne pun? la dispozi?ie un act din care s? reias? c? ApaVital din Ia?i a preluat serviciile de furnizare a apei ?i serviciul de canalizare pentru institu?ia noastr?. Spitalul CF din Pa?cani are contract în derulare, legal, nereziliat, cu Prest Apa Serv. Atât timp cât furnizorul nostru nu ne-a în?ti­in­?at c? nu ne mai presteaz? serviciile contracta­te, îi rug?m s? ne comunice cum ar putea s? sis­teze furnizarea unor servicii prestate de altcineva”, a declarat dr. Abdulla Bashir, ma­na­gerul interimar al unit??ii medicale.

Medicul sus?ine c? a semnat cererea pentru o ofert? a serviciilor ApaVital, dar potrivit lui, asta nu înseamn? c? va semna ?i contractul propriu-zis. Conducerea ApaVital a precizat c?, odat? ce Prest Apa Serv a cedat serviciul de alimentare cu ap? c?tre furnizorul ie?ean, toate contractele încheiate cu primul furnizor au fost reziliate automat.

Am explicat conducerii c? de la 1 iulie a fost delegat serviciul c?tre Apa Vital printr-o hot?râre de consiliu ?i prin urmare noi avem acum licen?a de operare la Pa?cani, nu mai are Prest Apa Serv. Con­trac­tul pe care sus?ine conducerea c? îl are cu Prest Apa Serv nu se reziliaz? individual, s-a re­ziliat o dat? pentru toat? lumea”, a explicat Ioan Toma, directorul ApaVital.

Sursa

Comentarii

comentarii