Spitalul Municipal Pașcani scoate la concurs postul de director de îngrijiri

Pe data de 3 iunie 2013 la Spitalul Municipal Pa?cani va avea loc proba scris? a concursului pentru ocuparea func?iei de director îngrijiri. Dup? dou? zile, thumb pe data de 5 iunie va avea loc sus?inerea proiectului de specialitate ?i interviul de selec?ie.

 La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice conform OMSP nr. 284/2007, cialis cu modificarile si complet?rile ulterioare.

Dosarele se depun la secretariatul comisiei de concurs pân? la data de 24.05.2013 inclusiv, ora 15,00.

1. Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu sunt condamna?i penal sau în curs de urm?rire penal?;

c) sunt ap?i din punct de vedere medical (fizic ?i neuropsihic);

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice.

 2. Criterii specifice:

o sunt absolventi de invatamant postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical;

  • sunt asistenti medicali principali;
  • au cel putin 2 ani vechime ca asistent medical principal;

3. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare urm?toarele acte:

o cererea de înscriere;

o copie de pe actul de identitate;

o copie legalizat? de pe diploma de licent? sau de absolvire, dup? caz;

o curriculum vitae;

o adeverinta care atest? vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dup? caz;

o cazierul judiciar;

o copii de pe diplomele de studii si alte acte care atest? efectuarea unor specializ?ri, cursuri, stagii, competente/atestate;

o declaratia pe propria r?spundere c? nu este urm?rit penal ?i nu are cuno?tin?? c? a început urm?rirea penal? asupra sa;

o declaratia pe propria r?spundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

o adeverinta din care s? rezulte c? este apt medical, fizic si neuropsihic;

o proiectul/lucrarea de specialitate.

o chitan?? de plat? a sumei de 50 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria spitalului).

Rela?ii suplimentare privind regulamentul de concurs ?i bibliografia se pot ob?ine de

la Sediul unit??ii- Serv. RUNOS, tel 0232763600, int 110 ?i

pe site-ul unit??ii: www.spitalulmunicipalpascani.ro.

 

Comentarii

comentarii