Suprafața destinată oborului, cultivată cu porumb. Autorităţile se fac că nu înțeleg!

logo pascaniSubiectul legat de amenajarea unui obor în municipiul Pa?cani scoate la iveal? o mare ho?ie girat? de ?efii Prim?riei. Pe terenul în suprafa?? de 1, ambulance 3 hectare, de pe strada Pris?cii din cartierul Vatra, este sem?nat porumb, dar nimeni nu pl?te?te pentru utilizarea terenului. Asta nu se întâmpl? de un an, sau doi, ci de aproximativ 10 ani de zile. În tot acest timp mii de p??c?neni a?teapt? s? primeasc? titluri de proprietate sau s? le fie clarificate situa?iile litigioase.

Grupul de consilieri PNL au depus luna trecut? la secretariatul Consiliului Local un proiect de hot?râre prin care doreau formarea unei comisii care s? identifice o suprafa?? de teren în vederea amenaj?rii unui obor. Ei au anun?at ini?iativa în cadrul unei conferin?e de pres?. Imediat, primarul Dumitru Pantazi, prin purt?torul de cuvânt, au anun?at c?: ”Cu privire la proiectul privind constituirea Comisiei de identificare a unei loca?ii în vederea înfiin??rii unui obor în municipiul Pa?cani, locul pentru obor a fost deja stability prin HCL nr. 102/din 23.12.2002”.

De aici nu a mai fost mult pân? la demascarea modului în care sunt exploatate în continuare, f?r? documente, terenurile municipiului. Graba de a ar?ta c? ini?iativa consilierilor PNL nu î?i are rostul, i-a demascat tocmai pe cei care conduc ast?zi Prim?ria.Pe suprafa?a de teren din cartierul Vatra am g?sit cultivat porumb. Oricare dintre cei interesa?i pot constata acest lucru la fa?a locului.

Reporterii Actualitatea Tv au solicitat ast?zi purt?torului de cuvânt s? ne specifice dac? exist? un contract de închiriere pe respectiva suprafa?? de teren, alocat? prin hot?rârea ale?ilor locali, pentru amenajarea oborului. Paul Apostol, cel care mai ofer? oficial informa?ii presei, a sus?inut c? în eviden?ele institu?iei nu este nici un contract de închiriere.

Un cet??ean care are cas? în apropierea terenului alocat pentru obor ?tie cine lucreaz? terenul, ?i cum a ajuns s? îl exploateze. ”Terenul a fost alocat pentru obor, dar nu s-a interesat nimenui de el. De lucrat îl lucreaz? un domn Buzatu. L-a donat domn Pantazi”, ne-a declarat Ioan Amari?ei.

Cum nimeni din Prim?rie nu ?tie cine lucreaz? acest teren, f?r? a achita vreun ban, am contactat ?eful Poli?iei Locale, c?ruia i-am solicitat s? intervin?, pentru c? în acest caz vorbim despre utilizarea domeniului public ilegal. Vasile Avasiloaei, ?eful institu?iei, a sus?inut c? luni, 30 mai 2016, va solicita l?muriri în acest sens de la responsabilii din Prim?rie.

Nu este pentru prima dat? când terenuri alocate pentru amenajarea unor servicii care s? deserveasc? popula?ia sunt utilizate de persoane sau societ??i agricole. În trecut, terenul din cartierul Fântânele unde trebuie amenajat cimitirul era exploatat de societatea AgroComplex Lunca, ce apar?ine primarului Dumitru Pantazi.

Edilul municipiului a min?it cet??enii, în repetate rânduri, cu privire la înfiin?area unui obor. Celor care solicitau la audien?e acest lucru li se promitea de c?tre primar c? se va rezolva, dar în realitate se pare c? acesta îi min?ea.

Men?ion?m faptul c? la nivelul municipiului, peste 2.000 de familii a?teapt? de la Prim?ria Pa?cani eliberarea titlurilor de proprietate, dar nimeni nu este interesat s? le rezolve.

Sursa

Comentarii

comentarii