Telefonul mobil, interzis la ore

mobil oreProiectul privind Regulamentul de organizare ?i func?ionare a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar, patient elaborat de Ministerul Educa?iei ?i pus, vineri, în dezbatere public? cuprinde dou? noi modific?ri, Acestea se refer? la folosirea telefonului mobil în timpul orelor de c?tre elevi ?i la consumul ?i comercializarea de  droguri în ?coli ?i în afara acestora, droguri, substan?e etnobotanice, b?uturi alcoolice, ?ig?ri ?i participarea la jocuri de noroc.

Conform documentului, elevii din înv???mântul de stat, particular ?i confesional autorizat sau acreditat cu frecven?? au obliga?ia “s? frecventeze cursurile, s? se preg?teasc? la fiecare disciplin? de studiu, s? dobândeasc? competen?ele ?i s?-?i însu?easc? cuno?tin?ele prev?zute de programele ?colare“. Tot ei trebuie s? aib? un comportament civilizat ?i o ?inut? decent?, atât în unitatea de înv???mânt preuniversitar, cât ?i în afara ei.

Beneficiarii primari ai educa?iei, în func?ie de nivelul de în?elegere ?i de particularit??ile de vârst? ?i individuale ale acestora, vor fi sprijini?i ?i stimula?i s? cunoasc? ?i au obliga?ia s? respecte: legile statului; regulamentul MEN ?i regulamentul intern al unit??ii de înv???mânt preuniversitar; regulile de circula?ie ?i cele cu privire la ap?rarea s?n?t??ii; normele de securitate ?i a s?n?t??ii în munc?, de prevenire ?i de stingere a incendiilor;  normele de protec?ie civil? ?i normele de protec?ie a mediului“, prevede acela?i proiect.

În regulament sunt prev?zute numeroase interdic?ii adresate elevilor. Le este interzis ?i: s? de?in?, s? consume sau s? comercializeze, în perimetrul unit??ii de înv???mânt ?i în afara acestuia, droguri, substan?e etnobotanice, b?uturi alcoolice, ?ig?ri ?i s? participe la jocuri de noroc; s? introduc? ?i/sau s? fac? uz în perimetrul unit??ii de înv???mânt preuniversitar de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muni?ie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum ?i sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin ac?iunea lor, pot afecta integritatea fizic? ?i psihic? a beneficiarilor direc?i ai educa?iei ?i a personalului unit??ii de înv???mânt preuniversitar;  s? posede ?i/sau s? difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic.

De asemenea, le este interzis s? utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor ?i al concursurilor, s? lanseze anun?uri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unit??ii de înv???mânt preuniversitar, s? aib? comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare ?i atitudini ostentative ?i provocatoare, s? aduc? jigniri ?i s? manifeste agresivitate în limbaj ?i în comportament fa?? de colegi ?i fa?? de personalul unit??ii de înv???mânt preuniversitar, s? provoace, s? instige ?i s? participe la acte de violen?? în ?coal? ?i în afara ei, s? p?r?seasc? incinta ?colii în timpul pauzelor sau dup? începerea cursurilor, f?r? avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru înv???mântul primar/dirigintelui, s? aib? o atitudine care constituie o amenin?are la adresa siguran?ei celorlal?i elevi ?i/sau a personalului ?colii.

Sursa

Comentarii

comentarii