Terenuri şi spaţii comerciale scoase la licitaţie

piata_valeVorbim mai exact despre cele dou? pie?e agroalimentare. În acest sens, generic prim?ria Pa?cani scoate la licita?ie mai multe terenuri ?i spa?ii comerciale, în urma proiectelor de hot?râre ce urmeaz? s? fie aprobate la sfâr?itul lunii.

În hala din Pia?a Vale vor fi scoase la licita?ie mai multe spa?ii pentru o perioad? de cinci ani de zile: 9 a câte 3,6 metri ?i alte nou? cu o suprafa?? de la 21 la 70 de metri. Pre?ul minim de închiriere este de 199, 29 lei la spa?iile mici ?i 55,33 lei/mp la cele mai mari.
În aceea?i ?edin??, ar urma s? fie aprobat? ?i metodologia de închiriere prin licita?ie public? a unor suprafe?e de teren 5 în pia?a Vale ?i 4 în zona Deal.

Pre?ul de pornire este de 29.50 lei/mp. Men?ion?m c? administratia local? preg?te?te un proiecte de reabilitare a Pie?ei din zona Vale, care s? fie finan?at chiar din veniturile rezultate din activit??ile care se desf??oar? acolo.

Sursa

Comentarii

comentarii