Un nou impozit în 2016

terenProprietarii trebuie s? pl?teasc?, store din 2016, click un impozit de care erau scuti?i în anii anteriori: cel pe terenul de sub cas?. Acesta se stabile?te în func?ie de suprafa?a ocupat?, rangul localit??ii ?i zona în care este amplasat? parcela, încadrându-se la categoria „terenuri cu construc?ii“.

Pe lâng? taxele locale pe cl?diri ?i ma?ini, cele pentru terenuri se extind ?i la parcelele ocupate de locuin?e, m?rind cu pân? la 10% suma pl?tit? ca impozit total pe unitatea locativ?.

„În ceea ce prive?te terenul de sub cas?, acesta se impoziteaz? în func?ie de rangul localit??ii ?i zona în care se g?se?te imobilul, conform art. 465, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.
Impozitul este cel aferent terenului cu construc?ie“,
a precizat, într-un document, Ministerul Finan?elor.

Cuantumul sumelor se stabile?te în func?ie de cota indiviz? de teren care revine proprietarului, dar ?i de zon?. De exemplu, pentru un apartament de 50 mp dintr-un cartier necentral al Bucure?tiului, dac? apartamentul este situat într-un bloc cu mai mult de 4 etaje, proprietarul va pl?ti un impozit pe teren cuprins între 10 ?i 26 de lei.

La bloc, cre?terea impozitului e mai mare

Potrivit noului Cod Fiscal, proasp?t intrat în vigoare, suprafa?a util? rezultat? din acte se actualizeaz? cu un coeficient de majorare la exterior de 1,4% pân? la 40% (fa?? de 2015, când era 1,2% spre 20%).

„Acest coeficient stabile?te, de fapt, un impozit ?i pentru pere?ii, holurile, liftul, casa sc?rii, plus terenul de sub bloc aferent. A?a se face c? la un apartament de 60 de metri p?tra?i utili, suprafa?a impozabil? cre?te de la 72 mp anul trecut la 84 mp anul acesta“, a explicat consultantul fiscal Adrian Ben?a.

Asta înseamn? c? în majoritatea ora?elor cre?terea impozitelor va fi mai mare pentru cei care locuiesc la bloc decât pentru cei care stau la cas?.

În Bucure?ti, de exemplu, impozitul pentru apartamente se majoreaz? cu 25%, în timp ce pentru case cre?te doar cu 7%.

„În cazul apartamentelor vechi va fi impozitat doar terenul de sub bloc, nu ?i cel de lâng?, care apar?ine prim?riei. La apartamentele noi, cotele difer? de la caz la caz. Sunt situa?ii în care proprietatea spa?iilor comune r?mâne la dezvoltator (care administreaz? noul cartier) ?i situa?ii în care r?mâne în proprietatea locatarilor“, a ar?tat Emilian Duca, managerul firmei de consultan?? fiscal? Tax & Business Solutions.

Pentru vile conteaz? amprenta la sol

Acest impozit pe terenul de sub locuin?e va fi achitat ?i pentru vile, fiind calculat în func?ie de amprenta la sol.

De exemplu, dac? o cas? are o suprafa?? construit? de 120 de metri p?tra?i ?i dou? etaje, plus o mansard?, poate s? acopere 50-60 de metri p?tra?i de teren (amprenta la sol).

La calcularea acestuia este mai important? suprafa?a locuin?ei decât num?rul de camere.

Pentru noul impozit pe terenul de sub cas?, proprietarii vor primi, de la consiliile locale, înc? o decizie de impunere, odat? cu impozitul pe proprietate, cele dou? fiind virate în conturi diferite.

Pân? de curând, proprietarii pl?teau impozit doar pe curtea din jurul casei, nu ?i pe terenul pe care îl ocupa casa.

De exemplu, pentru o proprietate de 300 de metri p?tra?i, dintre care 100 ocupa?i de cas?, în 2015 pl?tea impozit doar pentru cei 200 de metri p?tra?i din jurul cl?dirii.

Adic? 89 de lei pentru un teren aflat la marginea Capitalei sau în mijlocul unui municipiu re?edin?? de jude?.

De acum, proprietarul va pl?ti un impozit de 133 de lei doar pentru teren, la care se adaug? ?i impozitul pe construc?ie.

„A existat o ra?iune pentru care terenurile de sub cas? nu au fost incluse în baza de calcul a impozitului pe teren, pentru c? pe acel teren st? o cl?dire care ?i ea este impozitat?. Deci apare, într-un fel, po?i s? spui c? este o dubl? impozitare a propriet??ii respective“, spunea anul trecut avocatul Gabriel Biri?, întrebat despre oportunitatea acestui impozit pe terenul de sub locuin?e. Acum, Gabriel Biri? este secretar de stat în Ministerul Finan?elor.

În prezent, terenurile de lâng? cas? folosite drept gr?dini sau livezi sunt taxate drept terenuri cu construc?ii dac? au pân? în 400 de metri p?tra?i.

O locuin?? medie din România avea un num?r de 2,7 camere ?i 47,2 metri p?tra?i la sfâr?itul anului 2014, arat? datele Institutului Na?ional de Statistic?.

Aten?ie la penalitatea de nedeclarare!

Noua legisla?ie fiscal? introduce ?i o penalitate pentru cei care nu declar? tot ce de?in sau ce câ?tig?. Penalitatea de nedeclarare va fi de 0,06% pe zi din suma cuvenit? statului ?i nedeclarat?.

Sursa

Comentarii

comentarii