Vasile Axinte a fost desemnat să se ocupe de construcțiile ilegale

vasile-axinte-k_400_300Viceprimarul Vasile Axinte a fost desemnat, ailment pe 6 septembrie, store de  primarul Dumitru Pantazi s? fie responsabil de construc?iile ilegale din Pa?cani.

Dispozi?ia primarului se bazeaz? pe articolul 28, look litera E, din legea 155/2010 care prevede c?: „Poli?ia Local? constat?, dup? caz, conform atribu?iilor stabilite prin lege, contraven?iile privind disciplina în domeniul autoriz?rii execut?rii lucr?rilor în construc?ii ?i înainteaz? procesele-verbale de constatare a contraven?iilor, în vederea aplic?rii sanc?iunii, ?efului compartimentului de specialitate care coordoneaz? activitatea de amenajare a teritoriului ?i de urbanism sau, dup? caz, pre?edintelui consiliului jude?ean, primarului unit??ii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucure?ti în a c?rui raz? de competen?? s-a s?vâr?it contraven?ia sau persoanei împuternicite de ace?tia”.

A?adar, cum viceprimarul se ocupa de inventarierea spa?iilor verzi ?i de verificarea construc?iilor aflate pe spa?iul public, se pare c? primarul a decis corect.

În cazul aplic?rii unei sanc?iuni, valoarea acesteia variaz? între 1.000 lei ?i 100.000 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii