Veste bună pentru ONG-urile din Paşcani

ongPrim?ria anun?? c? va acorda finan?are nerambursabil? în cuantum de 100.000 lei, sovaldi sale pentru domeniile Tineret, purchase sport ?i cultur?.

“Municipiul Pa?cani face cunoscut? inten?ia de a atribui contracte de finan?are nerambursabil?, pentru anul de execu?ie bugetar? 2016 privind regimul finan??rilor nerambursabile din fonduri publice alocate activit??ilor nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005. Finan??rile nerambursabile se acord? conform H.C.L. nr. 45 din 08.02.2016, privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli ?i a Programului obiectivelor de investi?ii, cu finan?are de la bugetul local ?i alte surse de finan?are al Municipiului Pa?cani pe anul 2016, pentru domeniile: – Tineret, sport, cultur? – În valoare de 100.000 lei. Informa?iile privind condi?iile de finan?are ?i procedura de selec?ie a proiectelor sunt prev?zute în Ghidurile definan?are nerambursabil? din fondurile publice ale municipiului Pa?cani, alocate pentru sus?inerea unor activit??i nonprofit de interes general – aprobate prin H.C.L. nr. 106 din 31.05.2013. Acestea se pot ob?ine de la Prim?ria Municipiului Pa?cani – Compartiment Sport, Cultur?, Culte sau de pe site-ul institu?iei www.primariapascani.ro. Solicitan?ii vor depune documenta?ia prev?zut? în Ghidul solicitantului în dou? exemplare (original ?i copie) la Registratura Prim?riei municipiului Pa?cani, Strada ?efan cel Mare nr. 16. Perioada de depunere a proiectelor: 22 februarie – 22 martie 2016. Perioada de evaluare proiecte: 23 martie martie 2016”, se arat? pe site-ul Prim?riei.

În acest sens, cei interesa?i pot depune proiectele în decurs de o lun?, de pe data de 22 februarie pân? pe 22 martie. Ulterior, proiectele vor fi evaluate, urmând ca la final s? primeasc? fondurile.

Sursa

Comentarii

comentarii